Privacy

Stichting Finoegristiek 

in liquidatie


PRIVACYVERKLARING

De Stichting Finoegristiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Stichting Finoegristiek, Mauritsstraat 54b, 9724 BM Groningen.

De Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Finoegristiek is Inge Remmelts. Zij is te bereiken op het e-mailadres finoegristiek@gmail.com.


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Finoegristiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de activiteiten van de Stichting Finoegristiek te maken hebben. De Stichting Finoegristiek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor- en achternaam,
  • Uw adresgegevens,
  • Uw telefoonnummer(s),
  • Uw e-mailadres,
  • Uw bankgegevens, indien u betalingen aan ons doet,
  • De gegevens die u met de Stichting Finoegristiek deelt door per e-mail contact met haar op te nemen,
  • Foto’s van activiteiten waaraan u hebt deelgenomen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Finoegristiek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het afhandelen van betalingen  
  • Voor het samenstellen en verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Om contact met u op te nemen als dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren


Ten slotte verwerkt de Stichting Finoegristiek persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is.


Foto’s

In onze nieuwsbrief en op onze website publiceren wij uitsluitend foto’s van personen die daarvoor toestemming hebben verleend.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het bereiken van bovengenoemde doelen noodzakelijk is.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Finoegristiek kan uw persoonsgegevens slechts met uw expliciete toestemming aan derden verstrekken.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Stichting Finoegristiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website www.finoegristiek.eu kan worden geraadpleegd zonder persoonsgegevens met de Stichting Finoegristiek te delen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met de Stichting Finoegristiek door het sturen van een e-mail naar finoegristiek@gmail.com.


Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van de Stichting finoegristiek@gmail.com, dan kunt u gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief die zij verstuurt.


De Stichting Finoegristiek wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens opslaan en beveiligen

De Stichting Finoegristiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De aan de Stichting Finoegristiek verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend te raadplegen door bestuursleden. Uw bankgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de penningmeester en de secretaris. 

Het ledenbestand is opgeslagen op Google Drive en is beveiligd met een wachtwoord dat minstens eenmaal per jaar wordt vernieuwd. De e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief zijn tevens opgeslagen in het mailprogramma van Gmail, dat eveneens met een wachtwoord is beveiligd. In mailings zijn de mailadressen van de andere geadresseerden onzichtbaar voor de ontvangers.

Bij een eventueel ernstig datalek wordt dit direct, in ieder geval binnen 72 uur, doorgegeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens op: 0900- 3282 535 of op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met finoegristiek@gmail.com.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Stichting Finoegristiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie van deze verklaring is te allen tijde te raadplegen via de website www.finoegristiek.eu.

© Stichting Finoegristiek. Alle rechten voorbehouden.